• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 3 0 3
ข้าราชการครู 21 22 43
พนักงานราชการ 0 1 1
อัตราจ้าง 4 7 11
ลูกจ้างประจำ 2 0 2
ลูกจ้างชั่วคราว 2 6 8
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 23 30 53
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 47 43 90
รวมทั้งหมด 47 43 90