• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ยินดีต้อนรับสู่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2565
 

การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
   
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
       ข้อมูลพื้นฐาน
          o1 โครงสร้าง
          o2 ข้อมูลผู้บริหาร
          o3 อํานาจหน้าที่
          o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
          o5 ข้อมูลการติดต่อ
          o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
       การประชาสัมพันธ์
          o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
       การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
          o8 Q&A
          o9 Social Network
   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
       การดําเนินงาน
          o10 แผนดําเนินงานประจําปี
          o11 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําปี รอบ 6 เดือน
          o12 รายงานผลการดําเนินงานประจําปี
       การปฏิบัติงาน
          o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
       การให้บริการ
          o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
          o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
          o16 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการให้บริการ
          o17 E–Service
   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
       แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
          o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
          o19 รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี รอบ 6 เดือน
          o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
       การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
          o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
          o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
          o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
          o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
          o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
          o26 การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
          o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
          o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี
   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
       การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
       การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
          o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
          o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
   ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
       เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
          o34 เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
          o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
          o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปี
          o37 การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
       การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
          o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
       แผนป้องกันการทุจริต
          o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต         
          o40 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี รอบ 6 เดือน
          o41 รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี
   ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
       มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
          o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
          o43 การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน